Back to top

Tài liệu công tác khám chữa bệnh, chỉ đạo tuyến 2016

Tổng kết công tác tuyến – BS Hướng

Tổng hợp khá khăn, vướng mắc trong khám chữa bệnh và thanh toán BHYT

Tham luận: Những khó khăn của BVKV Tháp Mười trong ứng dụng phần mềm VNPT HIS

Báo cáo: cải tiến chất lượng Khám chữa bệnh 2015 – 2016 – BVĐK huyện Tam Nông