Untitled Document
Thứ năm, 13/12/2018

tiếng anh doanh nghiệp, tiếng anh cho người đi làm, tiếng anh cho người mới bắt đầu

  Untitled Document 
Trang ChủGiới thiệuThời sự Y họcChính sách Y tếHoạt động KH & ĐTBạn cần biết
Untitled Document 
Hoạt động Khoa họcĐào tạo
Untitled Document 
Phẫu thuật thành công khối u thận to
Chương trình đào tạo liên tục "Cập nhật về thông khí nhân tạo - Thở máy"
Tài liệu công tác khám chữa bệnh, chỉ đạo tuyến 2016
Tổng kết công tác tuyến năm 2015
Thông báo Tuyển sinh Đào tạo Liên tục
Bài giảng
Lễ ra quân chuyển giao kỹ thuật
Hội nghị Khoa học Kỹ thuật thường niên 2015
Kinh nghiệm xử trí sốt xuất huyết
Bài giảng: Vai trò của ức chế DPP4 trong điều trị Đái tháo đường týp 2

Qui trình đăng ký và nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cấp cơ sở

SỞ Y TẾ ĐỒNG THÁP                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 
BỆNH VIỆN ĐK ĐỒNG THÁP                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       ----------------                                                -----------------------

   Số:     … /QTr-BVĐT- KHTH                                 Đồng Tháp, ngày 17  tháng 7  năm 2015

 

QUI TRÌNH ĐĂNG KÝ VÀ NGHIỆM THU

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, SÁNG KIẾN CẤP CƠ SỞ

           

I. Mục đích

Cá nhân đăng ký thực hiện đề tài, sáng kiến cải tiến thực hiện đúng trình tự qui định. Đơn vị quản lý đề tài cấp cơ sở quản lý, tổ chức thực hiện đề tài đúng qui định theo QĐ 17/2014/QĐ-UBND ngày 19/8/2014 của UBND Tỉnh Đồng Tháp.

II. Phạm vi áp dụng

            Sử dụng tại BV ĐK Đồng Tháp.

III. Tài liệu tham khảo

Quyết định 17/2014/QĐ-UBND ngày ngày 19 tháng 8 năm 2014 của UBND Tỉnh Đồng Tháp V/v: Quản lý và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ KHCN trên địa bàn Tỉnh Đồng Tháp.

Công văn 07/SKHCN-QLKH, ngày  07 tháng 01 năm 2015 của Sở KHCN Tỉnh Đồng Tháp V/v: hướng dẫn thực hiện đề tài, dự án KH&CN cấp cơ sở.

Công văn 1040/SYT-NVY, ngày 6 tháng 06 năm 2015 của SYT Tỉnh Đồng Tháp V/v: hướng dẫn thực hiện các đề tài KHCN, sáng kiến cấp cơ sở để bình xét thi đua khen thưởng.

Quyết định số 956/QĐ-UBND-HC, ngày 26 tháng 10 năm 2011 của UBND Tỉnh Đồng Tháp V/v: quy định mức chi phí đối với các đề tài, dự án KHCN có sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước.

IV. Nội dung:

Bước 1: Người đăng ký nộp mẫu đề xuất đề tài khoa học cho thư ký hội đồng KHCN BVĐK Đồng Tháp.

          -  Hồ sơ gồm:

Mẫu đề xuất đề tài khoa học. (PL 1, QĐ 17)

- Sau đó, Hội đồng KHCN BV tập hợp tất cả các đề xuất đề tài.

Bước 2: Hội đồng KHCN tổ chức phiên họp chọn lọc xác định các đề tài cần thực hiện trong tất cả các đề xuất đề tài.

          - Thành phần dự họp:

Đại diện BGĐ (nếu xét thấy cần thiết)

Đại diện HĐKHCN

Cá nhân có chuyên môn liên quan đến lĩnh vực đề xuất.

          - Tài liệu cuộc họp:

Danh mục dự kiến các đề tài (PL3,QĐ 17)

Biên bản cuộc họp (PL4, QĐ 17)

Danh mục đề tài đề nghị thực hiện (PL5, QĐ 17)

          - Phòng TCCB trình BGĐ ra QĐ phê duyệt danh mục các đề tài để triển khai thực hiện.

          - Nếu nhu cầu kinh phí đề tài dưới 20 triệu đồng: Thư ký HĐ KHCN thông báo chủ nhiệm đề tài chuẩn bị hồ sơ cần thiết cho việc xét duyệt hồ sơ (bảo vệ đề cương).

- Nếu nhu cầu kinh phí đề tài từ 20 – 80 triệu đồng: HĐ KHCN gửi công văn đề nghị hỗ trợ kinh phí và QĐ phê duyệt danh mục các đề tài để triển khai thực hiện (2 bộ) về Sở KHCN. Sau khi có trả lời của Sở KHCN, HĐ KHCN sẽ thông báo chủ nhiệm đề tài chuẩn bị hồ sơ cần thiết cho việc xét duyệt hồ sơ (bảo vệ đề cương).

Bước 3: Chuẩn bị hồ sơ cần thiết phục vụ phiên họp Xét duyệt hồ sơ đề tài (chuẩn bị hồ sơ cho buổi nghiệm thu đề cương)

- Chủ đề tài gửi về HĐ KHCN các hồ sơ sau:

1) Đơn đăng ký chủ trì đề tài (PL6, QĐ17)

2) Thuyết minh đề tài (PL7, QĐ17)

3) Lý lịch khoa học của cá nhân tham gia thực hiện chính (PL11, QĐ17)

4) Văn bản xác nhận phối hợp thực hiện với tổ chức khác (nếu có) (PL12, QĐ17)

- Sau khi đầy đủ hồ sơ; Hội đồng KHCN, Phòng KHTH, phòng TCCB sẽ tham mưu BGĐ ra QĐ thành lập Hội đồng tư vấn Xét duyệt hồ sơ cho 1 hoặc nhiều đề cương có chủ đề nghiên cứu tương tự. Thành phần gồm 5-7 thành viên:  chủ tịch HĐ, 2 thành viên phản biện, 1 thư ký khoa học, và các thành viên khác. Cơ cấu: 2/3 là người có chuyên môn liên quan, 1/3 là đại diện HĐ KHCN và BGĐ. Tiêu chuẩn: trình độ ĐH trở lên, thâm niên công tác ít nhất 5 năm,  có kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu của đề tài.

- Sau khi có QĐ thành lập HĐ tư vấn xét duyệt hồ sơ đề tài, ít nhất 5 ngày trước cuộc họp, thư ký HĐ KHCN sẽ gửi thư mời họp và thuyết minh đề tài đến các thành viên.

Bước 4: Tiến hành phiên họp Xét duyệt hồ sơ đề tài (nghiệm thu đề cương)

- Thành phần:

1) Thành viên hội đồng tư vấn xét duyệt hồ sơ đề tài theo QĐ thành lập.

2) Chủ nhiệm đề tài.

3) Khách mời: thành viên tổ thẩm định kinh phí do Sở KHCN đề xuất (nếu đề tài có nhu cầu kinh phí 20 - 80 triệu); các đơn vị có liên quan khác.

- Tài liệu:

1) QĐ thành lập HĐ

2) QĐ phê duyệt danh mục các đề tài được triển khai thực hiện

3) Hồ sơ xét duyệt tại bước 3

4) Phiếu nhận xét (PL 13, QĐ 17), phát cho toàn bộ thành viên hội đồng.

- Trình tự phiên họp:

1) Thư ký HĐ công bố QĐ thành lập HĐ và giới thiệu đại biểu tham dự.

2) Chủ tịch HĐ chủ trì phiên họp.

3) Chủ nhiệm đề tài trình bày tóm tắt nội dung thuyết minh. File Powerpoint.

4) Các phản biện và thành viên nêu ý kiến nhận xét và đặt vấn đề làm rõ về những nội dung của thuyết minh theo qui định.

5) Chủ nhiệm đề tài giải thích các vấn đề đã nêu của các thành viên.

6) HĐ họp kín chỉ gồm các thành viên HĐ. Thống nhất kết luận nội dung cần bổ sung, chỉnh sửa và chấm điểm thuyết minh  (PL 16, QĐ 17). Thư ký KH Đề xuất ban kiểm phiếu gồm 3 thành viên: 1 Trưởng ban (là thành viên phản biện), thư ký khoa học, 1 thành viên khác; lập biên bản kiểm phiếu (PL 19, QĐ 17).

7) HĐ tiến hành họp bình thường. Chủ tịch HĐ công bố kết quả chấm điểm; kết luận các nội dung cần bổ sung, chỉnh sửa; quy định thời gian hoàn chỉnh đề cương theo góp ý. Nếu phải chỉnh sửa lại các yếu tố cơ bản như: tên, mục tiêu cần đạt thì trình BGĐ ra QĐ phê duyệt lại danh mục đề tài.

8) Nếu kết quả chưa đạt: HĐ có thể đề nghị chủ nhiệm đề tài chỉnh sửa lại để duyệt lần 2 hoặc kiến ngị BGĐ ra QĐ dừng thực hiện.

Bước 5: Hoàn chỉnh đề cương

          - Thư ký hội đồng sẽ thảo Biên bản họp HĐ tư vấn xét duyệt hồ sơ đề tài (PL 20, QĐ 17) trình Chủ tịch HĐ phê duyệt.

          - Sau 10 ngày kể từ khi nhận BB họp HĐ, chủ nhiệm đề tài hoàn chỉnh thuyết minh (PL7 QĐ 17) và gửi 1 bản về HĐ để rà soát thẩm định lần cuối.

          - Nếu đạt, chủ nhiệm đề tài gửi 5 bộ hồ sơ bao gồm: bản thuyết minh hoàn chỉnh và đề cương về HĐ. Nếu không đạt, tiếp tục chỉnh sửa.

Bước 6: Thẩm định kinh phí

          a- Đối với đề tài có nhu cầu kinh phí 20-80 triệu, HĐ KHCN sẽ gửi hồ sơ về Sở KHCN bao gồm:

1) QĐ thành lập HĐ tư vấn xét duyệt hồ sơ (2 bản).

2) Biên bản họp HĐ (2 bản).

3) Thuyết minh hoàn chỉnh (4 bản)

4) QĐ phê duyệt lại danh mục đề tài (nếu có thay đổi tên đề tài)

          b- Đối với đề tài có nhu cầu kinh phí dưới 20 triệu, BV thẩm định kinh phí. Phòng KHTH, phòng TCCB tham mưu BGĐ ra QĐ thành lập Tổ Thẩm định kinh phí. Thành phần:

1) Chủ tịch HĐ KHCN (Tổ trưởng)

2) Thư ký HĐ KHCN (Thành viên)

3) Chuyên viên phụ trách KHCN phòng TCKT (Thành viên)

4) 1 thành viên có chuyên môn trong lĩnh vực nghiên cứu, do HĐ KHCN mời.

* HĐ KHCN sẽ gửi bản thuyết minh hoàn chỉnh cho các thành viên tổ thẩm định ít nhất 5 ngày trước họp.

* Tổ Thẩm định kinh phí căn cứ biên bản họp HĐ tư vấn xét duyệt hồ sơ, các qui định hiện hành lập biên bản thẩm định kinh phí.

          - Căn cứ Thông báo hỗ trợ kinh phí của Sở KHCN (trường hợp a) hoặc biên bản thẩm định kinh phí của Tổ (trường hợp b); HĐ KHCN, phòng TCCB tham mưu BGĐ ra QĐ phê duyệt mức kinh phí thực hiện đề tài.

Bước 7: Triển khai thực hiện đề tài

          - Sau khi có QĐ phê duyệt mức kinh phí thực hiện đề tài, HĐ KHCN sẽ tham mưu BGĐ ký hợp đồng NCKH với chủ nhiệm đề tài (PL 21, QĐ 17).

          -  HĐ KHCN sẽ gửi chủ nhiệm đề tài:

1) Bản thuyết minh đã được thẩm định

2) Biên bản thẩm định kinh phí

- Chủ nhiệm đề tài có thể tạm ứng kinh phí thực hiện đề tài

1) Nếu kinh phí từ 20-80 triệu:

a. Lấy nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học của Tỉnh, Sở KHCN sẽ chuyển kinh phí tạm ứng cho BV, Phòng TCKT BV quản lý và chuyển kinh phí cho chủ nhiệm đề tài, Phòng TCKT chịu trách nhiệm tham mưu BGĐ BV quyết toán kinh phí với Sở KHCN.

b. Sau khi ký hợp đồng NCKH, chủ nhiệm đề tài được tạm ứng tối đa 50% kinh phí dự toán được duyệt theo năm ngân sách. Phần còn lại sẽ được xét tạm ứng tiếp sau khi kiểm tra tiến độ và quyết toán phần kinh phí đã tạm ứng hoặc tiến hành quyết toán sau khi đề tài được nghiệm thu.

c. Thủ tục: Ứng lần đầu: Văn bản đề nghị tạm ứng của chủ nhiệm đề tài, Thông báo hỗ trợ kinh phí của Sở KHCN, Hợp đồng NCKH. Ứng các lần tiếp theo: Văn bản đề nghị tạm ứng của chủ nhiệm đề tài, Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài ( PL 22, QĐ 17), Biên bản kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài (PL 23, QĐ 17).

2) Nếu kinh phí dưới 20 triệu:

a. Lấy nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học của Quỹ BV. Phòng TCKT chuyển kinh phí cho chủ nhiệm đề tài và chịu trách nhiệm tham mưu BGĐ BV quyết toán kinh phí.

b. Sau khi ký hợp đồng NCKH, chủ nhiệm đề tài được tạm ứng tối đa 50% kinh phí dự toán được duyệt theo năm ngân sách. Phần còn lại sẽ được xét tạm ứng tiếp sau khi kiểm tra tiến độ và quyết toán phần kinh phí đã tạm ứng hoặc tiến hành quyết toán sau khi đề tài được nghiệm thu.

c. Thủ tục: Ứng lần đầu: Văn bản đề nghị tạm ứng của chủ nhiệm đề tài, Biên bản thẩm định kinh phí, Hợp đồng NCKH. Ứng các lần tiếp theo: Văn bản đề nghị tạm ứng của chủ nhiệm đề tài, Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài ( PL 22, QĐ 17), Biên bản kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài (PL 23, QĐ 17).

Bước 8: Kiểm tra báo cáo thực hiện đề tài

          - Trước ngày làm việc cuối cùng mỗi tháng, chủ nhiệm đề tài phải chép file epidata nhập số liệu tăng thêm so với tháng trước (Vd: XXX.rec tháng trước 15 records, tháng này 40 records) vào thư mục: G:NGHIENCUUKHOAHOC-20XXTD TIEN DO DE TAITHANG XX. Đây là cơ sở xét thi đua hàng tháng.

          - Chủ nhiệm đề tài báo cáo định kỳ (PL 22/ QĐ 17) 2 lần/năm về HĐ KHCN để lập biên bản kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài (PL 23, QĐ 17). Nếu có tạm ứng kinh phí thì báo cáo chung lúc tạm ứng nhưng đảm bảo 2 lần/ năm.

          - Trước khi kết thúc thời gian thực hiện đề tài, HĐ KHCN và chủ nhiệm 1 hoặc nhiều đề tài tổ chức hội thảo sơ kết đánh giá kết quả thực hiện, ghi thành biên bản Hội thảo sơ kế đánh giá nghiệm thu đề tài.

Bước 9: Chuẩn bị hồ sơ cần thiết phục vụ phiên họp Hội đồng tư vấn Đánh giá, nghiệm thu đề tài.

- Chủ nhiệm đề tài gửi về HĐ KHCN

1) Công văn đề nghị nghiệm thu (PL 24, QĐ 17)

2) Biên bản Hội thảo sơ kế đánh giá nghiệm thu đề tài

3) Báo cáo tổng kết khoa học (PL 25, QĐ 17)

4) Báo cáo tóm tắt

5) Bản sao thuyết minh đề tài

6) Hợp đồng NCKH.

- Sau khi đầy đủ hồ sơ; Hội đồng KHCN, Phòng KHTH, phòng Tổ chức sẽ tham mưu BGĐ ra QĐ thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá và nghiệm thu đề tài (HĐ tư vấn nghiệm thu) cho 1 hoặc nhiều đề tài có chủ đề nghiên cứu tương tự. Thành phần gồm 5-7 thành viên:  chủ tịch HĐ, 2 thành viên phản biện, 1 thư ký khoa học, và các thành viên khác. Cơ cấu: 2/3 là người có chuyên môn liên quan, 1/3 là đại diện HĐ KHCN và BGĐ. Tiêu chuẩn: trình độ ĐH trở lên, thâm niên công tác ít nhất 5 năm,  có kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu của đề tài.

- Sau khi có QĐ thành lập HĐ tư vấn đánh giá nghiệm thu đề tài, ít nhất 5 ngày trước cuộc họp, thư ký HĐ KHCN sẽ gửi thư mời họp và thuyết minh đề tài đến các thành viên.

Bước 10: Tiến hành phiên họp Hội đồng tư vấn nghiệm thu (nghiệm thu đề tài)

- Thành phần:

1) Thành viên hội đồng tư vấn nghiệm thu  theo QĐ thành lập.

2) Chủ nhiệm đề tài.

3) Khách mời: chuyên viên phụ trách tài chính KHCN của phòng TCKT, các đơn vị có liên quan khác (nếu có).

- Tài liệu:

1) QĐ thành lập HĐ

2) Toàn bộ hồ sơ tại bước 9, mục chủ nhiệm đề tài gửi về HĐ KHCN.

3) Phiếu nhận xét (PL 26, QĐ 17), phát cho toàn bộ thành viên hội đồng.

- Trình tự phiên họp:

1) Thư ký HĐ công bố QĐ thành lập HĐ và giới thiệu thành phần tham dự.

2) Chủ tịch HĐ chủ trì phiên họp.

3) Chủ nhiệm đề tài trình bày tóm tắt kết quả thực hiện đề tài. File Powerpoint.

4) Các phản biện và thành viên căn cứ thuyết minh đề tài, hợp đồng NCKH đã ký, kết quả nghiên cứu của đề tài; nêu ý kiến nhận xét, những vấn đề cần làm rõ về kết quả nghiên cứu, những kết quả đạt được so với hợp đồng ký kết.

5) Chủ nhiệm đề tài giải thích các vấn đề đã nêu của các thành viên.

6) HĐ họp kín chỉ gồm các thành viên HĐ. Thống nhất kết luận nội dung cần bổ sung, và chấm điểm thuyết minh  (PL 28, QĐ 17). Thư ký KH đề xuất ban kiểm phiếu gồm 3 thành viên: 1 Trưởng ban (là thành viên phản biện), thư ký khoa học, 1 thành viên khác; lập biên bản kiểm phiếu (PL 29, QĐ 17).

7) HĐ tiến hành họp bình thường. Chủ tịch HĐ công bố kết quả chấm điểm; kết luận các nội dung cần bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thành sản phẩm nghiên cứu.

8) Nếu kết quả chưa đạt: HĐ có thể đề nghị chủ nhiệm đề tài chỉnh sửa lại để duyệt lần 2 hoặc kiến ngị BGĐ ra QĐ dừng thực hiện. Sau đó, HĐ KHCN tham mưu BGĐ tiến hành xử lý theo quy định hiện hành về đề tài không hoàn thành.

9) Sau đó, thư ký KH thảo Biên bản họp Hội đồng (PL 30, QĐ 17) nêu chi tiết các ý kiến thành viên, và thời gian gửi lại sản phẩm hoàn chỉnh theo góp ý HĐ.

Bước 11: Đăng ký, ghi nhận, chuyển giao, nhân rộng kết quả nghiên cứu:

          - Sau 15 ngày nhận biên bản họp HĐ nghiệm thu, chủ nhiệm đề tài hoàn thiện sản phẩm  nghiên cứu và gửi lại HĐ KHCN:

1)Báo cáo khoa học tổng kết đề tài.

2) Báo cáo tóm tắt.

3) Bản sao giấy chứng nhận đăng ký nghiên cứu (nếu đề tài có kinh phí 20-80 triệu)

4) Đĩa CD lưu trữ toàn bộ dữ liệu về đề tài.

- Đối với đề tài sử dụng nguồn kinh phí 20-80 triệu: sau khi hoàn chỉnh sản phẩm theo góp ý HĐ, HĐ KHCN đăng ký kết quả nghiên cứu theo quy định tại công văn số 466/KH-SKHCN ngày 08/10/2014 của Sở KHCN.

IV. Các quy định cần thiết khác:

1. Lập dự toán kinh phí thực hiện đề tài:

- Khung định mức chi cho công tác quản lý: theo QĐ 956/QĐ-UBND-HC ngày 26/10/2011 của UBND Tỉnh Đồng Tháp. Nguồn kinh phí: lấy từ nguồn kinh phí phục vụ cho hoạt động khoa học, không tổng hợp vào dự toán kinh phí cho thực hiện đề tài.

- Dự toán kinh phí cho thực hiện đề tài: Chi công lao động, chi mua vật tư nguyên liệu, chi sửa chữa mua sắm tài sản cố định phục vụ nghiên cứu, chi khác (công tác phí, thù lao, văn phòng phẩm,…)

2.     Quyết toán kinh phí:

Các quy định về hóa đơn, chứng từ quyết toán, hồ sơ quyết toán được ghi cụ thể trong Công văn 07/SKHCN-QLKH, ngày 07 tháng 01 năm 2015 của Sở KHCN Tỉnh Đồng Tháp V/v: hướng dẫn thực hiện đề tài, dự án KH&CN cấp cơ sở./.

 

qui trinh dang ky va nghiem thu de cuong.doc

Các biểu mẫu theo qui trình:

Phuluc 1_de xuat de tai.doc

Phuluc 3_Danh muc du kien cac de tai.doc

Phuluc 4_BB cuoc hop.doc

Phuluc 5_danh muc de tai de nghi thuc hien.doc

Phuluc 6_don dang ky chu tri de tai.doc

Phuluc 7_Thuyet minh de tai.doc

Phuluc 11_ly lich khoa hoc.doc

Phuluc 12_van ban xac nhan phoi hop to chuc khac.doc

Phuluc 13_phieu nhan xet de cuong.doc

Phuluc 16_cham diem thuyet minh.doc

Phuluc 19_BB kiem phieu.doc

Phuluc 20_BB hop HD duyet de cuong.doc

Phuluc 21_Hop dong NCKH.doc

Phuluc 22_Bao cao tien do.doc

Phuluc 23_BB kiem tra tien do.doc

Phuluc 24_Cong van de nghi nghiem thu.doc

Phuluc 25_Bao cao tong ket khoa hoc.doc

Phuluc 26_Phieu nhan xet de tai.doc

Phuluc 28_cham diem thuyet minh de tai.doc

Phuluc 29_BB kiem phieu de tai.doc

Phuluc 30_BB hop hoi dong nghiem thu de tai.doc

Các bài viết liên quan
Các đề tài đã thực hiện năm 2009
Đề tài Nghiên cứu Khoa học Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp năm 2012
Đề tài Nghiên cứu Khoa học Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp năm 2013
Các bài viết khác
Các đề tài đã thực hiện năm 2009
Thông báo - Về việc chiêu sinh lớp Tập huấn nghiên cứu khoa học tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp
Thông báo