Untitled Document
Thứ năm, 15/11/2018

tiếng anh doanh nghiệp, tiếng anh cho người đi làm, tiếng anh cho người mới bắt đầu

  Untitled Document 
Trang ChủGiới thiệuThời sự Y họcChính sách Y tếHoạt động KH & ĐTBạn cần biết
Untitled Document 
Các văn bản về Y tế
Untitled Document 
Thông tư liên tịch: 37/2015/TTLT-BYT-BTC
Công văn khẩn Số 4905/BYT-KCB về việc tăng cường phòng, chống và điều trị bệnh tiêu chảy cấp tại các cơ sở khám, chữa bệnh
Quyết định: 28/2012/QĐ-UBND
Thông báo
Quyết định số: 581/QĐ-BYT
Thông tư số: 03/2012/TT-BYT
Quyết định số: 248/QĐ-BYT
Công văn số: 125/SYT-NVY
Thông tư số: 44/2011/TT-BYT
Thông tư số: 42/2011/TT-BYT

Quyết định số: 248/QĐ-BYT

                  Bộ Y tế

 

 


Số: 248/QĐ-BYT

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 


Hà Nội, ngày 31  tháng  01 năm 2012

 

Quyết định

Về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị

bệnh viêm da bàn tay và bàn chân tại tỉnh Quảng Ngãi

 

 

  Bộ trưởng bộ y tế

Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 và Nghị định số 22/2010/NĐ-CP ngày 09/3/2010 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng chuyên môn Xây dựng Hướng dẫn chẩn đoán điều trị, tư vấn định hướng nghiên cứu tìm nguyên nhân gây bệnh tổn thương da và nhiễm độc gan chưa rõ nguyên nhân tại huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi, ngày 18/01/2012;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh - Bộ Y tế,

 

Quyết định:

          Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh viêm da bàn tay và bàn chân tại tỉnh Quảng Ngãi

          Điều 2. Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh viêm da bàn tay và bàn chân tại tỉnh Quảng Ngãi áp dụng cho tất cả các cơ sở khám, chữa bệnh Nhà nước và tư nhân.

          Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh - Bộ Y tế; Giám đốc Bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Thủ trưởng Y tế các ngành và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 4;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Lưu: VT, KCB

 

 

KT.BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

Nguyễn Thị Xuyên

Quyết định số: 248/QĐ-BYT

Các bài viết liên quan
Quyết định số: 25/QD_BYT
công văn Số 456/SYT-NVY
Công văn số: 7353/QLD-TT
Các bài viết khác
Quyết định số: 25/QD_BYT
công văn Số 456/SYT-NVY
Công văn số: 7353/QLD-TT