Untitled Document
Thứ năm, 13/12/2018

tiếng anh doanh nghiệp, tiếng anh cho người đi làm, tiếng anh cho người mới bắt đầu

  Untitled Document 
Trang ChủGiới thiệuThời sự Y họcChính sách Y tếHoạt động KH & ĐTBạn cần biết
Untitled Document 
Các văn bản về Y tế
Untitled Document 
Thông tư liên tịch: 37/2015/TTLT-BYT-BTC
Công văn khẩn Số 4905/BYT-KCB về việc tăng cường phòng, chống và điều trị bệnh tiêu chảy cấp tại các cơ sở khám, chữa bệnh
Quyết định: 28/2012/QĐ-UBND
Thông báo
Quyết định số: 581/QĐ-BYT
Thông tư số: 03/2012/TT-BYT
Quyết định số: 248/QĐ-BYT
Công văn số: 125/SYT-NVY
Thông tư số: 44/2011/TT-BYT
Thông tư số: 42/2011/TT-BYT

Công văn số: 125/SYT-NVY

UBND TỈNH ĐỒNG THÁP

SỞ Y TẾ

 

Số: 125/SYT-NVY

V/v tăng cường thực hiện các biện pháp KHHGĐ nhằm hạn chế tăng sinh trong năm 2012

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

              Đồng Tháp, ngày 09 tháng 02 năm 2012

                                      

                                 Kính gửi: - Ủy ban nhân dân huyện, thị, thành phố;

                                                   - Các Bệnh viện tuyến tỉnh, huyện;

- Các Trung tâm Y tế, Trung tâm Dân số - KHHGĐ huyện, thị, thành phố.

 

Trong năm 2011 các chỉ tiêu kế hoạch về Dân số - KHHGĐ do UBND tỉnh giao cho UBND các huyện, thị, thành phố thực hiện đều đạt và vượt, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên còn 0,98% (giảm 0,01%), tỷ suất sinh 13,40% (giảm 0,16%), tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên 4,21% (giảm 0,48%). Đạt được kết quả nêu trên là nhờ sự chỉ đạo, giám sát, điều hành của Ban chỉ đạo công tác Dân số, Gia đình và Trẻ em các huyện, thị, thành phố, sự nổ lực của toàn thể cán bộ công chức, viên chức ngành Y tế, trong đó có vai trò hết sức quan trọng của đội ngũ cán bộ chuyên trách Dân số và cộng tác viên.

Theo số liệu báo cáo của các Bệnh viện tỉnh, huyện trong 06 ngày đầu năm 2012 (tết Nhâm Thìn) số trẻ sinh ra 399 trẻ (năm 2011: 280 trẻ) tăng 42,5% so với cùng kỳ (chưa kể số trẻ sinh ở phòng khám khu vực và trạm y tế xã). Điều này cho thấy nguy cơ tăng sinh trong năm 2012 là có thật.

Trước tình hình trên, Sở Y tế Đồng Tháp đề nghị UBND huyện, thị, thành phố và các đơn vị thực thuộc thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1.      UBND huyện, thị, thành phố:

- Kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác Dân số - Gia đình và Trẻ em của địa phương.

- Thường xuyên giám sát tiến độ thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch về Dân số - KHHGĐ, chỉ đạo các thành viên phối hợp với ngành Y tế - Dân số để thực hiện tố nhiệm vụ trong năm 2012.

2. Các Bênh viện tỉnh, huyện:

- Tăng cường công tác truyền thông, tư vấn lựa chọn thực hiện các biện pháp KHHGĐ phù hợp cho từng đối tượng.

- Tạo điều kiện thuận lợi, dễ dàng cho đối tượng đến thực hiện các dịch vụ KHHGĐ, đặc biệt là các đối tượng tự nguyện triệt sản.

3. Các Trung tâm Y tế huyện, thị, thành phố:

- Chỉ đạo Trưởng trạm y tế trực tiếp giám sát tiến độ thực hiện các chỉ tiêu về DS-KHHGĐ, rà soát, thống nhất số liệu dân số báo cáo về Khoa chăm sóc SKSS và Trung tâm Dân số - KHHGĐ huyện.

- Trạm y tế rà soát đối tượng sinh con một bề, có từ 2 con trở lên… để phân công cộng tác viên tuyên truyền, vận động thực hiện các biện pháp KHHGĐ.

- Tăng cường công tác truyền thông tư vấn thực hiện các biện pháp KHHGĐ, đặc biệt là các vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo tiêu chí quốc gia về y tế xã.

4. Các Trung tâm Dân số - KHHGĐ huyện, thị, thành phố.

- Phối hợp với Trung tâm Y tế chỉ đạo Trưởng trạm y tế củng cố kiện toàn đội ngũ cộng tác viên, phân công, bố trí đại bàn phụ trách phù hợp.

- Cung cấp đầy đủ tài liệu tuyên truyền về Dân số - KHHGĐ cho ban ngành, đoàn thể, cộng tác viên tuyên truyền cho đối tượng hiểu.

- Tăng cường công tác truyền thông tại cơ sở: Mô hình, phương pháp truyền thông phù hợp với tình hình hiện nay, tình hình địa phương và từng đối tượng.

- Hàng tháng rà soát số liệu về dân số giữa Trung tâm Dân số - KHHGĐ và Khoa chăm sóc SKSS thuộc Trung tâm Y tế huyện, thị, thành phố.

- Duy trì họp giao ban hàng tháng với cán bộ chuyên trách, để theo dõi các chỉ tiêu kế hoạch của từng xã, phường, thị trấn nhằm có giải pháp phù hợp, tháo gỡ khó khăn kịp thời.

- Thường xuyên báo báo về Chi cục Dân số tiến độ thực hiện các chỉ tiêu tỉnh giao, để tổng hợp báo cáo Sở Y tế theo qui định.

Công tác Dân số - KHHGĐ năm 2012 dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn (năm Nhâm Thìn). Do đó, Sở Y tế Đồng Tháp đề nghị UBND huyện, thị, thành phố, quan tâm hỗ trợ, chia sẽ trách nhiệm và cố gắng cùng ngành Y tế thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch công tác Dân số - KHHGĐ tỉnh Đồng Tháp năm 2012./.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- BGD Sở Y tế (để b/c)

- Chi cục DS-KHHGĐ (thực hiện)

- Lưu: VP, NVY.

GIÁM ĐỐC

 

Đã ký

 

Võ Anh Hổ

 

Công văn số: 125/SYT-NVY

Các bài viết liên quan
Quyết định số: 25/QD_BYT
công văn Số 456/SYT-NVY
Công văn số: 7353/QLD-TT
Các bài viết khác
Quyết định số: 25/QD_BYT
công văn Số 456/SYT-NVY
Công văn số: 7353/QLD-TT